c Alles uitvouwen C Alles invouwen

Bij de aanmeldingen in 2024 zaten 93 verschillende basisscholen. Kinderen uit groep 8 kiezen heel bewust voor Descart vanwege het brede uitdagende aanbod op het gebied van creativiteit en techniek en vanwege de vele verrijkende activiteiten.

De school heet Descart (spreek uit Des-Kart). DeScArt staat voor design, science en art. De naam Descart is ook een knipoog naar de vooruitstrevende wiskundige en filosoof René Descartes.

Op Descart bieden we de eindexamens vwo en havo. Op Descart start je – afhankelijk van het advies van je basisschool – in een eerste klas vwo (plaatsingsadvies gymnasium- of vwo-niveau) of in een vwo/havo brugklas (plaatsingsadvies havo of havo/vwo niveau). We hanteren een tweejarig brugperiode. Tijdens de brugperiode werken leerlingen om te ontdekken en om te laten zien wat ze kunnen en wat ze leuk vinden. Na het eerste en na het tweede leerjaar wordt voor alle leerlingen gekeken op welk niveau zij in het volgende leerjaar op hun plek zijn.

Als je naar de middelbare school gaat, kan je meestal nog geen Frans of natuurkunde. Hetzelfde geldt voor creatief zijn. Dat leer je hier bij ons op school. Je hoeft dus niet al creatief te zijn: je moet het vooral graag willen worden. Descart is een school voor kinderen met een brede interesse en die nieuwsgierig zijn naar nieuwe kennis en ervaringen. Je hoeft ook geen auditie te doen voor deze school.

In de brugklas krijg je Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en STEAM (lees hierover meer bij techniekonderwijs). Je hebt 3 uur per week lichamelijke opvoeding, en 4 uur per week een kunstvak: muziek, beeldende vormgeving, drama en dans.

Ook krijg je met je klas ‘het studiehuis’. Dan leer je bijvoorbeeld meer over inplannen van je huiswerk en hoe je het beste kan leren.

Vrijdagmiddag is Studiomiddag.

Het schooljaar bestaat uit vier kwartalen van (ongeveer) tien weken. Per kwartaal staat één thema centraal. Ieder kwartaal begint en eindigt met een activiteit over het thema, zoals een uitstapje, voorstelling of tentoonstelling. En het thema komt in meerdere vakken terug. Sommige opdrachten die je maakt voor je portfolio gaan ook over het thema.

In de brugklas zijn de thema’s: ontdekken, aanpassen, balans en structuur.

Deze manier van werken is een internationale aanpak die goed past bij het brein van tieners. Voor meer informatie zie: International Middle Years Curriculum (IMYC).

Een portfolio is een verzameling van een aantal producten die jij hebt gemaakt in het schooljaar.

Ieder kwartaal maak je voor een aantal vakken opdrachten voor je portfolio. Daarmee laat je zien wie je bent en wat je wilt, hoe je werkt en wat je kunt.

Met de opdrachten voor het portfolio doe je ervaring om met zelfstandig werken en samenwerken, je resultaten presenteren en nadenken over wat je hebt gedaan.

Voor de portfolio-opdrachten krijg je geen cijfer. Je krijgt wel een beoordeling of je de opdracht naar verwachting, boven verwachting of onder verwachting hebt gemaakt.

Er zijn vier toetsweken per jaar. Tussen toetsweken in zijn er geen toetsen of overhoringen waar je een cijfer voor krijgt. Wel werk je in de tussentijd aan portfolio-opdrachten die ook tellen voor je rapport.

Nee hoor! Op Descart kan je examen doen in alle profielen. Met je vwo- of havo-diploma heb je toegang tot alle studies op de universiteit of hogeschool.

Anders dan bij andere middelbare scholen in Utrecht doe je bij Descart ook eindexamen in een kunstvak. De kunstvakken zijn muziek, drama, dans of beeldende kunst. Doordat je ook creatieve vakken volgt bij Descart leer je goed waarnemen, creatief en kritisch nadenken en innovatieve oplossingen. Die vaardigheden helpen bij iedere vervolgstudie.

Bij Descart combineer je design, science & art in jouw havo/vwo-opleiding. Dat begint al in het eerste jaar. Dan krijg je het vak STEAM. Daarin worden wetenschap, techniek en kunstvakken worden gecombineerd. Zo leer je om over de grenzen van één vak heen te kijken. Je gaat verbanden leggen, anders kijken, denken én doen.

Vanaf de vierde klas kan je het vak Natuur, Leven en Technologie volgen. Daar kan je ook examen in doen. Lees hier meer over techniekonderwijs op Descart.

Ja! Je kiest voor je eindexamen een profiel, zoals het profiel ‘natuur en techniek’ of het profiel ‘natuur en gezondheid’. Bij een profiel hoort een vakkenpakket met een aantal vaste vakken. Bij het profiel natuur en techniek zijn dat bijvoorbeeld wiskunde B, natuurkunde en scheikunde.

Het vakkenpakket bestaat uit een schooldeel, een profieldeel en een keuzedeel. Het kunstvak is bij Descart onderdeel van het schooldeel. Het profiel natuur en techniek krijgt daarom op Descart ook als verrijking het kunstvak in het vakkenpakket. Het kunstvak kan muziek, drama, dans of beeldende vormgeving zijn.

Leerlingen op Descart worden verwacht om gemiddeld ongeveer 1,5 uur per dag huiswerk te maken. Op Descart hebben we een studiehuis: dat is een lokaal waar je rustig kan werken. Op je rooster staan een paar uur per week het studiehuis ingepland. Daar maak je in alle rust aan je huiswerk werken.

Je mag ook meer tijd in het studiehuis doorbrengen. Je krijgt in het studiehuis geen begeleiding voor je huiswerk. Er is wel iemand die erop let dat het een rustige plek is.

Via Descart kan je ook huiswerkbegeleiding krijgen bij het bedrijf Klasse-Educatie. Zij geven op school tegen betaling huiswerkbegeleiding. Dit is ook voor extra inhoudelijke hulp bij vakken.

  • Design gaat om het ontwerpen. Je bedenkt ideeën, werkt het uit in schetsen of modellen en komt zo tot slimme oplossingen en mooie dingen.
  • Science (wetenschap) gaat over verschijnselen in de natuur en techniek. Je doet kennis op via proefjes en waarnemingen. Je leert erdoor analyseren en logisch nadenken. 
  • Art (kunst) gaat over beleven, emoties en schoonheid. Je leert bijvoorbeeld om jezelf uit te drukken via bewegen of materialen, met anderen samen te werken (via muziek of toneelspel). En het daagt je uit om dingen op andere manieren te proberen. 

Alle leerlingen van Descart hebben een eigen laptop. Die gebruiken ze elke dag. Je maakt er huiswerk op, en er staan lessen op het internet. De laptop is op Descart een aanvulling op de leermaterialen. Het vervangt niet een boek, schrift en pen.

Op Descart zitten iets meer meisjes dan jongens. Momenteel is 60% van onze leerlingen een meisje.

Uiteraard! Alle leerlingen op Descart krijgen gewoon het vak gymnastiek. We hebben sportdagen en doen mee met (internationale) sporttoernooien. In het eerste schooljaar start je zelfs met 4 uur gymnastiek per week. En je kan eindexamen doen in het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM).

Leerlingen van Descart huren een kluisje voor een heel schooljaar. Handig om gymkleding, danskleding, een jas, laptop, lesboeken en andere schoolspullen in op te bergen

Op Descart gebruiken we tijdens de les boeken en een deel van het onderwijs gebeurt via de laptop. Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij een laptop meenemen naar school. Ouders verzoeken wij zelf de laptop aan te schaffen.

Onze partner voor het laptopaanbod is Signpost. Via gregorius.signpost.nl vind je HP ProBooks die geschikt zijn voor gebruik op Descart. Het staat je natuurlijk vrij om de laptop aan te schaffen waar je wilt.
Wij raden aan om een laptopverzekering af te sluiten. Een licentie voor Office 365 ontvangen leerlingen van school.

De laptop is noodzakelijk voor het goed kunnen volgen van het onderwijs op Descart. Je kan ook een laptop huren via Signpost. Voor wie de aanschaf van een laptop een probleem is, zoeken we een passende oplossing.

Informatie over de ouderbijdrage en andere schoolkosten is terug te lezen in onze schoolgids en via descart.nl/schoolkosten.

Verreweg het grootste deel van het onderwijs in Nederland wordt door de overheid betaald. Descart maakt zich sterk voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse extra activiteiten die niet door de overheid bekostigd worden. Wij vragen jaarlijks een ouderbijdrage om de extra verdieping in het onderwijsprogramma van Descart aan te kunnen bieden.

Naast de ouderbijdrage zijn er kosten voor de schoolbenodigdheden, waaronder een laptop.

Tot slot zijn er soms deelnemersbijdragen voor excursies, werkweken, bijzondere activiteiten en specifieke keuzevakken. Hierover ontvang je steeds per activiteit aparte informatie. In het eerste schooljaar van Descart zijn er – naast de ouderbijdrage en de schoolbenodigdheden – kosten verbonden aan de waterweek in Friesland.

Nee. Op Descart hoef je geen auditie te doen, je moet vooral graag willen. Aanleg of een (voor)opleiding in de kunstdisciplines is geen vereiste.

Op Descart stimuleren we creativiteit maar we leiden leerlingen niet op tot kunstenaar. Het gaat erom dat leerlingen hun blikveld verruimen, ontdekken hoe ze zelfbewust in het leven kunnen staan en altijd op zoek kunnen naar nieuwe oplossingen. Descart biedt de gereedschappen om zo naar verschillende vragen of problemen te kijken. We verwachten dat je hiervoor openstaat.

Stel gerust je vraag via het formulier hieronder.